Plattelandseducatief Netwerk Kempen & Maasland II

Categorieën

Thema

Landbouweducatie

Jaar

2012

Provincie

Limburg

Locatie

Kempen-Maasland

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

BB projecten vzw handelend namens Plattelandsklassen vzw/Landelijke Gilden/Boerenbond

Duurtijd

01/01/2012 - 31/12/2014

Situering

In onze huidige maatschappelijke context komt het platteland terug in de maatschappelijke aandacht te staan. Men bekijkt in het maatschappelijke debat het platteland echter sterk vanuit een eerder ‘recreatieve’ hoek (‘een mooi landschap om rustig door te fietsen’). Dat het Vlaamse platteland ook een dynamisch gegeven is, een plaats waar vele mensen wonen en werken én een plaats met eigen specifieke troeven en knelpunten, en het feit dat het platteland gekenmerkt wordt door een sterke verwevenheid tussen verschillende elementen, zoals de mens die woont en werkt in zijn streek, de geschiedenis, de natuurlijke omgeving,… is minder gekend. De onderlinge verwevenheid tussen al deze aspecten en de typische eigenheid van een bepaalde plattelandsregio dient daarbij de nodige aandacht te krijgen.

In het debat rond de toekomst van het platteland stelt de landbouwsector bovendien dat men haar dreigt te vergeten, alhoewel zij nog steeds in grote mate garant staat voor de economische, sociale en culturele dynamiek van het platteland én voor het landschap dat zozeer geapprecieerd wordt door de recreant.
De land- en tuinbouw vormt immers op verschillende manieren nog steeds een belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven van ieder van ons. Dit o.a. als basisproducent van ons voedsel. Deze klassieke ‘opdracht’ van de landbouw is ook vandaag nog actueel. Door de gewijzigde voedingsgewoonten, is de afstand tussen producent en consument van dit voedsel echter sterk vergroot. Tegelijk is aandacht voor gezond geproduceerd en geconsumeerd voedsel meer noodzakelijk dan ooit. De samenleving stelt dan ook totaal andere eisen aan de land- en tuinbouw van de toekomst: een grotere aandacht voor dier-, natuur- en milieuvriendelijke productiewijzen, een grotere transparantie van het ganse productieproces, enz. Plattelandseducatie en -communicatie kunnen werken aan de overbrugging van deze kloof.
Land- en tuinbouw is echter veel meer dan voedselproducent en een belangrijke economische factor.

Een meer evenwichtige benadering van het platteland dringt zich dan ook op, waarbij aandacht besteed wordt aan de verschillende aspecten van het platteland. Ter ondersteuning van het maatschappelijke debat rond platteland en land- en tuinbouw dienen communicatieve en educatieve initiatieven ontwikkeld die erop gericht zijn het maatschappelijke debat op een zodanige manier te organiseren dat alle betrokken actoren qua deskundigheid toegang krijgen tot dit debat. Het spoor ‘communicatie rond het platteland’ is daarbij geïnspireerd op het principe dat wanneer iemand veel en nuttig werk verricht, hij hiervoor enkel geapprecieerd zal worden wanneer hij dit ook voldoende bekend maakt.

Verschillende passages uit het ontwikkelingsplan PG Leader Kempen-Maasland onderschrijven de bovenstaande probleemstelling:

  • In de economische beschrijving van het gebied, onderdeel landbouw, wordt de toenemende kloof tussen de agrarische sector en de plattelandsbewoners/-gebruikers scherp gesteld.
  • In het luik maatregelen en submaatregelen wordt dit herhaald en vertaald naar een duidelijke intentie om deze kloof te dichten door het ondersteunen van acties die hieraan willen bijdragen. 
  • Een bijzondere doelgroep in dit verhaal zijn kinderen en jongeren. Om hun verbondenheid met het platteland (en de land- en tuinbouw) te behouden en te versterken, moeten zij hier op een positieve manier mee in contact komen. Dit in functie van de toekomstige leefbaarheid van het gebied en het platteland.

 Bij het inspelen op bovenstaande behoeften wil men in dit project een expliciete link leggen naar de behoefte aan ondersteuning van landbouwverbreding. Deze wordt eveneens beschreven in het ontwikkelingsplan PG Leader Kempen-Maasland. Bepaalde landbouwers zijn op zoek naar alternatieven om een aanvullend inkomen te genereren en tegelijk naar manieren om de kloof te dichten met de consument. Educatie, waar men in dit project werk van wil maken, kan, mits een goede begeleiding, een zodanige economische meerwaarde opleveren voor een landbouwbedrijf.

Doelstellingen

De algemene doelstelling van dit project is het verkleinen van de kloof tussen landbouwer en plattelandsgebruiker.

Uitvoering

BB projecten vzw handelend namens Plattelandsklassen vzw/Landelijke Gilden/Boerenbond

Contactpersoon

Karlijn Van Duffel
Weyerstraat 1
3990 Peer
0473/82 61 34