Publieke diensten door landbouwers in landschap de Liereman en omgeving

Categorieën

Thema

Ruraal ondernemerschap

Jaar

2012

Provincie

Antwerpen

Locatie

Antwerpen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

95.285,76 euro

Promotor

Agro bedrijfshulp vzw

Duurtijd

01-01-2013 - 31-12-2014

Situering

Dit project speelt zich af op het grondgebied van Oud-Turnhout, en in het bijzonder in Landschap de Liereman en omgeving. De Liereman is een natuurgebied gelegen op het grondgebied van de gemeente Oud-Turnhout, met grote en Europees belangrijke natuurwaarden (groot gedeelte vogelrichtlijngebied, habitatrichtlijngebied, VEN, ankerplaats, beschermd landschap, ...). Juist door deze rijkdom is Landschap De Liereman en omgeving echter een gebied waarin zich heel wat conflicten hebben voorgedaan tussen de diverse gebruikers van de open ruimte.

Na intensief lokaal overleg werd een raamakkoord betreffende 'Landschap De Liereman en omgeving' gesloten tussen alle betrokken partijen over de verdere toekomst in het gebied voor landbouw en natuur. De uitvoering van het raamakkoord vraagt gebiedgerichte analyses en actieplannen, het zoeken naar concrete oplossingen voor individuele landbouwbedrijven en het realiseren van maatregelen op het terrein voor duurzame economische ontwikkeling.

Landschap de Liereman en omgeving is in totaal 1630ha groot en is gelegen in het noordoosten van de provincie Antwerpen, op grondgebied van de gemeente Oud-Turnhout, Ravels en Arendonk. Het grootste deel ligt in de gemeente Oud-Turnhout, waarbinnen dit project zich zal afspelen. In 2004 gaven 79 bedrijven aan actief te zijn in de gemeente, waar dit in 2011 gedaald is naar 58 bedrijven. Veel landbouwers zijn niet met hun bedrijfszetel in Landschap de Liereman gelegen, maar wel met hun landbouwgronden. De landbouw is er hoofdzakelijk op melkvee gericht, waardoor gras en maïs de meest frequente teelten zijn. Op de gewestplanbestemming is landbouw voor bijna heel zijn grootte aangeduid als landschappelijk waardevol agrarisch gebied en domineert het in bijna de helft van de gemeente Oud-Turnhout

Doelstellingen

We willen nieuwe economische ontwikkelingspistes uitwerken voor de landbouw in de gemeente Oud-Turnhout, met een focus op Landschap de Liereman en omgeving. Dit project wil de landbouw ondersteunen om, gegeven de specifieke eigenheid en doelstellingen van het gebied, de maatschappelijke rol te versterken als leverancier van publieke diensten (groene, blauwe en andere) en tegelijkertijd verbreding van de economische bedrijfsvoering te realiseren.

Uitvoering

Agro bedrijfshulp vzw

Contactpersoon

Sven Defrijn
Diestsevest 40
3000 Leuven
016/28 64 19