Schooltje Moregem herleeft!

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Vlaamse Ardennen

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

330.176,75 euro

Promotor

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem

Duurtijd

01/01/2013 - 30/06/2015

Situering

In dit project wordt het oud schooltje van Moregem nieuw leven ingeblazen door het om te vormen tot een multifunctioneel sociaal-cultureel centrum.

Het huidige gemeentebestuur heeft de heropleving van lokale verenigingen vooropgesteld als één van haar beleidspijlers. Op dit moment is er geen infrastructuur waarin verenigingen uit Moregem hun activiteiten kunnen laten doorgaan. Daarom zal een renovatie en herinrichting van het gebouw plaatsvinden die voldoet aan de bestaande behoeften van lokale verenigingen en andere betrokkenen en die bij uitbreiding ook kan voldoen aan toekomstige behoeften op het gebied van huisvesting voor het ontplooien van niet-private, niet-commerciële activiteiten.

Doelstellingen

Een eerste doelstelling is om het verenigingsleven van Moregem, en bij uitbreiding van de ganse gemeente Wortegem-Petegem, te stimuleren tot een heropleving door hen een multifunctioneel sociaal-cultureel centrum aan te bieden dat voldoet én aan de hedendaagse verwachtingen én aan hun behoeften. Moregem is op dit moment immers de enige van de vijf deelgemeenten van Wortegem-Petegem die niet beschikt over een ruimte waar verenigingen hun activiteiten in kunnen ontplooien. Daarom is het de bedoeling om het oud schooltje van Moregem tegen de helft van 2014 gerenoveerd en heringericht te hebben, rekening houdend met de wensen van de doelgroep. Daarbij vinden we de samenhang met de omgeving belangrijk. Vandaar dat we via verschillende wegen participatie van de bewoners en de verenigingen nastreven. In eerste instantie werden de noden reeds, tot 2x toe, besproken en een voorontwerp voorgelegd.

In tweede instantie zullen we vooral voor de opmaak van de buitenruimte, beroep doen op een werkgroep van participanten. De tuin heeft veel mogelijkheden om een openbare ruimte te creëren. We denken bvb. aan een speelplein, het doortrekken van een wandelweg,….

Door de buurt te betrekken hopen we de sociale cohesie te bevorderen en een toekomstvisie te ontwikkelen. Daarbij willen we zicht krijgen op de verschillende aspecten van leefbaarheid in en rond het dorp. We mikken vooral op 2013 om deze plannen effectief samen op te maken en tot een (sociaal)  duurzaam plan te komen. Hierbij betrekken we zowel de dorpsbewoners als de lokale en regionale actoren maar ook de adviesraden zullen hun bijdrage leveren.

Die grote diversiteit aan kennis en vaardigheden creëert een groter draagvlak en een platform voor inspraak en participatie. Samen zijn deze partners als het ware de vertegenwoordigers van het project; we zorgen voor een integrale aanpak

We hebben besloten om dit participatietraject zelf uit te voeren. We menen over genoeg participatietools te kunnen beschikken om dit traject tot stand te brengen. Door de samenstelling van een werkgroep (bestaande uit buurtbewoners, betrokken bewoners, organisaties)  zullen we voor inspraak zorgen. Deze werkgroep heeft zelf in handen op welke manier het verdere verloop gepland wordt. Op deze manier heeft dit geen invloed op het kostenplaatje, als er gedurende het traject toch dergelijke kosten moeten gemaakt worden, dan zal de gemeente deze last dragen. Een ontmoetingsactiviteit die door zijn lage drempel voor nog meer participatie kan zorgen, wordt tevens ingeschreven.

Uiteindelijke doelstelling is vooral het versterken van de sociale samenhang door samen na te denken over de mogelijkheden (en valkuilen) van deze site. We komen gezamenlijk tot een aantal concrete projecten. Deze projecten hebben betrekking op de fysieke leefbaarheid (de buitenruimte van de site, infrastructuur, voorzieningen, inrichting) maar ook over de sociale leefbaarheid (het samenleven, sociale voorzieningen, veiligheid) met andere woorden, de werkgroep heeft ook het mandaat om na te denken over hoe de invulling tot stand komt. Daarbij komt ook het opmaken van het uiteindelijke gebruikersreglement.

Er zijn veel ideeën om aan de slag te gaan met de werkgroep; dit kan de betrokkenheid op dit project alleen maar ten goede komen. De concrete invulling ervan zal mede bepaald worden door de dynamiek van de groep doch gezien de ruime gediversifieerde samenstelling ( bewoners, gemeentelijke adviesraden, lokale en bovenlokale actoren ) zal dit zeker een toegevoegde waarde vormen voor het project. 

Eenmaal deze ontmoetingsruimte operatief is zullen heel wat activiteiten georganiseerd worden door de verenigingen in en rond Moregem. Daarnaast zal ook het knutselatelier daar plaatsvinden en zien we mogelijkheden om de werkgroep van hierboven verder te zetten in een lokale werkgroep die activiteiten organiseert om het individu die niet betrokken is in het verenigingsleven ook kansen te geven en te betrekken bij het ‘oude schooltje’.

  • Een tweede doelstelling, die gepaard gaat met de eerste, is de herwaardering van het oude schooltje in het openbaar leven. Zowel uiterlijk als inhoudelijk zal ernaar gestreefd worden dat het schooltje opnieuw een vooraanstaande rol speelt in het dorpsleven. De ontwerper en het veelvuldig overleg met de doelgroep zullen hierin een belangrijke rol spelen.

 

  • Een derde doelstelling is om het multifunctioneel sociaal-cultureel centrum vanaf de opening gratis ter beschikking te stellen voor niet-private, niet-commerciële activiteiten. Dit om de drempel zo laag mogelijk te houden en op die manier alle mogelijkheden te bieden aan het verenigingsleven om te floreren.

In de lijn van de tweede doelstelling is het de bedoeling om het historisch karakter van het gebouw te behouden. Er wordt dan ook voorkeur gegeven om het gebouw niet uit te breiden zodat er geen afbreuk gedaan wordt aan de uiterlijke waarde van het oude schoolgebouw. Bij de selectie van een ontwerper en aannemer zal veel aandacht besteed worden aan hoe zij hiermee zullen omgaan. De renovatie van het gebouw moet ook een verfraaiing van de nu reeds beeldige dorpskern teweeg brengen door het herstellen van beschadigingen.

Uitvoering

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem

Contactpersoon

Vander Meeren Luc
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem
056/688114