Vervanging oude ramen door nieuwe

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2013

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Lubbeek

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

4 963,80 euro

Promotor

V.Z.W. Sint-Bernarduskring

Duurtijd

16/06/2013 - 30/09/2013

Situering

Het parochiecentrum Sint-Bernard werd opgericht eind de jaren ’60 van vorige eeuw. De grond, eigendom van de Kerkfabriek Sint-Bernard, werd via een recht van opstal ter beschikking gesteld van de VZW. De verenigingen, die toen deel uitmaakten van de VZW, hebben de noodzakelijke financiële middelen en mankracht geleverd om het parochiecentrum in eigen beheer op te richten. Voor noodzakelijke aanpassingswerken eind de jaren ’80 verstrekte de toenmalige pastoor een renteloze lening, die ondertussen vereffend werd.

Het centrum is gelegen te 3210 Lubbeek, Staatsbaan (Leuven – Diest) 176 en dit  naast de parochiekerk van Sint- Bernard. Het centrum heeft twee zalen ter beschikking waar diverse activiteiten kunnen plaatsvinden. De zaal op de benedenverdieping is toegankelijk voor 250 personen en beschikt naast een podium (voor toneel- en andere activiteiten) ook over een keuken. Op de eerste verdieping bevindt zich een kleinere zaal die geschikt is voor een 50-tal deelnemers.

Alle parochiale verenigingen, met name de Kerkraad, de toneelkring De Zonnebloem, Ziekenzorg, OKRA (gepensioneerden), het ACV, de Reisvrienden en de dansgroep ROCHO, organiseren er hun activiteiten. Niet parochiale verenigingen zoals politieke partijen (CD&V , NVA) en de BMX – club  maken eveneens  regelmatig gebruik van de faciliteiten van het centrum. Tenslotte zijn er tal van verenigingen, die occasioneel activiteiten houden in het parochiecentrum. Zonder ze allemaal op te sommen vernoemen we hier SMS-Lubbeek (voetbal), basketbalclub van Lubbeek, personeelsvereniging politie (zone Lubbeek, Boutersem, Bierbeek en Holsbeek), de judoclub, de Landelijke Gilde, KLJ, Ambiance 2000, de Horizonstappers, KWB, en enkele supportersclubs van lokale sportbeoefenaars.

Daarnaast houden de inwoners van de parochie er verlovings- en huwelijksfeesten, babyborrels, verjaardagsfeestjes en koffietafels na een begrafenis. Voor verloving- en huwelijksfeesten is het centrum trouwens zeer in trek bij de Koerdische en Turkse gemeenschap van de regio Leuven.

Doorheen de jaren beantwoordt het centrum steeds minder aan de gebruiks– en wettelijke vereisten, die van een dergelijk centrum mogen worden verwacht. Met de eigen middelen werden in de mate van het mogelijke de noodzakelijke aanpassingen uitgevoerd.

Het huidige project voorziet in de vervanging van de oude, metalen ramen met enkelvoudig glas door PVC profielen met hoogthermisch glas. Hierdoor zal niet alleen de onderhoudskost dalen (schilderwerken), maar zal anderzijds ook het comfortgehalte voor de gebruikers van het centrum worden verhoogd. Op langere termijn, wanneer ook het dak van het centrum zal worden vernieuwd, zal dit huidig project ook bijdragen aan de energie-efficiëntie van het gebouw.

Doelstellingen

  • De gemeentelijke overheid opteert binnen de lokale ontwikkelingsstrategie voor een ontmoetingsplaats in elke deelgemeente of parochie. Voor de deelgemeenten Linden, Pellenberg en de parochie Sint – Bernard voorzien zij dat deze functie wordt opgenomen door de bestaande parochiecentra. Omdat het parochiecentrum in deze context tegemoet komt aan het gemeentelijk beleid, werd aan de gemeentelijke overheid gevraagd om een renteloze lening toe te staan aan de promotor van dit project en om in te staan voor de heraanleg van de omgeving van de zaal.
  • Binnen het gemeentelijk structuurplan is de zone rond het parochiecentrum voorzien als woonzone. De twee industriële vestigingen, gelegen aan de andere kant van de Staatsbaan, op slechts een 100 en 300 meter van het centrum zullen op termijn moeten verhuizen naar een bedrijvenzone. Door de nieuwe woonfunctie van deze ruimte wordt de dorpskern van Sint – Bernard nog versterkt. Achter het parochiecentrum ligt nog een braakliggend terrein, dat bereikbaar is via de parking achter de kerk. Dit stuk grond behoort toe aan de kerkfabriek van Sint – Bernard Lubbeek en werd tot begin 2008 gebruikt door de plaatselijke jeugdclub. Deze jeugdclub heeft haar werking in het voorjaar van 2008 stopgezet. Teneinde de verwildering van dit terrein te voorkomen werd de achterste helft via een bruikleenovereenkomst door het Kerkfabriek toevertrouwd aan de naaste buren van het parochiecentrum, die er een kijktuin hebben ingericht. Voor het voorste gedeelte van het terrein worden er afspraken gemaakt met het gemeentebestuur. Nadat de bouwvallige jeugdlokalen (zonevreemd) zullen zijn afgebroken, zal de gemeente gevraagd worden om het terrein opnieuw aan te leggen en om het te integreren met de tuin van het parochiecentrum en de parking achter de kerk. Op deze wijze krijgt de ganse omgeving een ernstige opknapbeurt en ontstaat er een ruimte, waarin het niet alleen voor de gebruikers van het parochiecentrum aangenaam vertoeven is, maar voor alle inwoners. Bovendien wordt op die wijze de toegankelijkheid en de veiligheid van het centrum verhoogd.
  • De parochie Sint-Bernard telt een 2.000 tal inwoners. Voor hen is het centrum het enige gebouw, naast het dienstencentrum van het OCMW (en dit laatste slechts voor bepaalde activiteiten) dat als ontmoetingsplaats kan fungeren. Het project heeft dan ook tot doel de leefbaarheid van de plaatselijke en regionale verenigingen te bevorderen door het ter beschikking stellen van een ruim, degelijk en modern centrum. De goede werking van elk van deze verenigingen vergroot de betrokkenheid van de dorpsbewoners en heeft hierdoor een positieve invloed op het verenigingsleven. Via het centrum wordt niet alleen gelegenheid geboden voor activiteiten op het vlak van vrijetijdsbesteding (dansgroepen en ruilbeurzen) maar komen ook kwetsbare groepen (zoals ouderen en zieken en allochtonen) met mekaar in contact.

Uitvoering

V.Z.W. Sint-Bernarduskring

Contactpersoon

Frans De Prins
Binkomstraat 43
3210 Lubbeek
016/63 35 26