Agromilieu-klimaatmaatregelen en agroforestry

Op de laatste Agribex-dag kijken we even terug naar onze Land InZicht!-campagne. Ook hier was er heel wat aandacht voor het klimaat. Zo vertelden verschillende landbouwers die hebben ingetekend op agromilieu-klimaatmaatregelen of agroforestry hun verhaal. “Agromilieu-wat?”, horen we je denken. Wel, agromilieu-klimaatmaatregelen zijn milieu-, klimaat- en natuurvriendelijke landbouwpraktijken die landbouwers kunnen nemen op hun bedrijf. We geven kort enkele voorbeelden:

  • Teelt van vlinderbloemigen, zoals rode klaver, grasklaver, luzerne, voedererwten … Door deze eiwithoudende gewassen in Vlaanderen te telen, moeten minder externe eiwitbronnen zoals soja worden ingevoerd.

  • Bij mechanische onkruidbestrijding worden teelten onkruidvrij gehouden door het inzetten van bepaalde specifieke machines, en worden geen chemische gewasbeschermingsmiddelen ingezet. Bepaalde teelten lenen zich hier beter toe dan andere. Deze techniek heeft een positief effect op de kwaliteit van de bodem, het grond- en oppervlaktewater en de biodiversiteit.

  • Beheerovereenkomsten voor botanisch beheer, waarbij soortenrijke graslanden worden in stand gehouden of ontwikkeld.

  • Beheerovereenkomsten voor erosiebestrijding door het aanleggen van grasstroken op erosiegevoelige akkers en de aanleg van grasland op strategische plaatsen.

Daarnaast kan een landbouwer ook boslandbouw, of agroforestry, toepassen op zijn perceel. Dat is de combinatie van een landbouwteelt met een aanplanting van bomen op eenzelfde landbouwperceel. Door deze teeltcombinatie wordt houtopbrengst en een landbouwteelt als gelijkwaardig doel op een perceel beoogd.

 

Meer informatie over de agromilieu-klimaatmaatregelen is te vinden op de websites van het Departement Landbouw en Visserij en van de Vlaamse Landmaatschappij (beheerovereenkomsten)

Meer informatie over agroforestry is te vinden op de website van het Departement Landbouw en Visserij

Veld met gras waar een beheerovereenkomst wordt toegepast