{beek.boer.bodem}

Titel project: {beek.boer.bodem}

PDPO III-maatregel: Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking

Locatie: Herentals, Lille, Kasterlee en Vorselaar in de provincie Antwerpen

Projectpromotor: Boerennatuur Vlaanderen vzw

Projectwebsite: https://www.boerennatuur.be/beek-boer-bodem/

Door het veranderend klimaat krijgt ook de landbouw in België voortdurend klappen. Langdurige periodes van droogte, maar ook wateroverlast op de landbouwgronden in valleigebieden, laten blijken dat het evenwicht tussen landbouw, water en natuur zoek is en dient hersteld te worden. 

{beek.boer.bodem} is een project dat actief is in het afstroomgebied van de Aa, waaronder Herentals, Kasterlee, Lille en Vorselaar behoren. Dit project speelt in op de huidige noden van het gebied door bij te dragen aan een klimaat-robuuste landbouw via innovatieve maatregelen. Het project zet in op maatregelen waardoor het overstromingsrisico in het gebied vermindert, de waterkwaliteit verbetert en landbouwbedrijven robuuster worden. Door een gebiedsgerichte samenwerking van verschillende stakeholders in de vallei van de Aa worden deze complexe uitdagingen op een geïntegreerde en gedragen manier aangepakt.

Het projectgebied is een echt landbouwgebied met uitgestrekte landbouwlandschappen waarin 588 landbouwers en 296 bedrijfszetels actief zijn. Het afstroomgebied van de Aa en zijn zijlopen wordt gekenmerkt door vruchtbare maar overstromingsgevoelige veengronden in de vallei. Hogerop bevinden zich ook zandgronden (plaggenbodems) die snel uitdrogen in warme en neerslagarme periodes. 

Om een oplossing te bieden voor deze verontrustende problemen, inspireert, sensibiliseert en begeleidt {beek.boer.bodem} landbouwers en natuurbeheerders om op vrijwillige basis maatregelen op terrein te nemen zoals het plaatsen van stuwtjes in de perceelgrachten, te experimenteren met andere gewassen en het organisch koolstofgehalte in de bodem te verhogen door houtsnippers uit lokaal landschapsbeheer in te werken. De landbouwers krijgen hierover informatie via voorlichtingen en demonstraties en worden geëngageerd om onder begeleiding maatregelen te nemen waardoor het evenwicht tussen landbouw en water op hun grondgebied verbetert.

Er werden al verschillende info- en demomomenten georganiseerd alsook tal van maatregelen uitgevoerd op de landbouwgronden ter verbetering van de bodem- en waterkwaliteit en de waterbeschikbaarheid. 

Foto's

 

Houtsnippers uit lokaal beheer worden uitgereden om nadien ingewerkt te worden ter bodemverbetering

 

Omvorming van klassieke drainage naar een peilgestuurd systeem door het trekken van een sleuf in het perceel waarin de bestaande drains worden gekoppeld aan een centrale buis die zal uitmonden in een regelput.

 

Gemengde grasstrook als buffer langs een waterloop, aangelegd via een beheerovereenkomst.

 

De klimaatrobuuste teelt sorghum, deze is droogtetoleranter dan mais.

 

Toelichting van Maarten Raman (Boerennatuur Vlaanderen) bij een stuw in een perceelsgracht tijdens een demonstratiemoment.

 

Copyright: Boerennatuur Vlaanderen